• U6
  • U4
  • U1
  • U7
  • U2
  • U8

Min politik

Et lille udsnit af mine generelle politiske holdninger til lidt af hvert

Akut psykiatri

De fleste mennesker kommer på et eller andet tidspunkt gennem en eller flere livskriser og kan have brug for den akutte psykiatriske hjælp.
Her er det vigtigt at der ikke er flere måneders ventetid på hjælpen, da risikoen ellers er for stor for, at vi ikke får den kriseramte tilbage på rette spor.
Her kan en visiteret frivillig mentor være en god back up.

Beskæftigelse og erhverv

Der skal være et målrettet fokus på at tiltrække erhvervsdrivende til Djursland, og her er det vigtigt at ind tænke et samlet Djursland.
Vi skal kunne tilbyde de rette betingelser for virksomhederne, i individuelt samspil  med den enkelte virksomhed.

Centralisering

Vigtigheden af decentralisering når vi som os på Djursland, bor i små lokalsamfund er stor.
Netop for at bevare den aktivitet og dermed udvikling der er nødvendig for at fremme tilflytning.
Det gælder plejecentre, daginstitutioner, skoler og generelle idrætsfaciliteter.
Som udgangspunkt, kan en vis centralisering på specifikke områder være at foretrække, som eksempelvis specialiserede demensafsnit.

Cykelsti og stisystemer

Der skal være fokus på sikkerhed og fremkommelighed for de bløde trafikanter.
I særdeleshed med den øgede trafik vi har på de danske landeveje.

Stisystemer mellem de små lokalsamfund er derfor vigtig i hverdagen, og for de turister der gerne vil nyde naturen i Syddjurs på cykel eller til bens. 

Danske værdier

Vi skal værne om de danske værdier, den danske kultur og den danske velfærd.
Vi skal tage afstand fra en islamisering af Danmark, og det er min holdning at vi kan synliggøre dette ved at støtte folkekirken.
Jeg er vel orienteret om, at nogle repræsentanter fra folkekirken har en noget forvreden tilgang til den massive indvandring vi har haft, men derfor bør vi ikke svigte folkekirken.
Vi skal ikke acceptere markante religiøse symboler profileres i offentlig regi, men i stedet fremhæve de danske værdier i hverdagen.
Vi skal derfor blandt andet kæmpe imod enhver form for hallal slagtet mad i enhver offentlig institution og generelt i Danmark.

Dyrevelfærd

Dyrene valgte ikke os, men vi valgte dem.

Vi taler så meget om dyrevelfærd og hvad det indebærer. Vi ønsker at landmandens kvæg bliver behandlet ordentligt frem til det ligger i køledisken.
Vi tager afstand hundeopdrættere der ikke sørger for ordnede forhold til hundene, og som tydeligvis kun har den økonomiske gevinst få øje uden hensyntagen til det ansvar og forpligtelse der følger med når man anskaffer sig dyr.
Jeg har endnu ikke hørt om mange der ikke bliver rystede, når endnu en sag ruller hen tv skærmen eller over de elektroniske medier, hvor dyr er blevet misrøgtet og mange må aflives pga. så ringe forfatning, at de ikke står til at redde.
Det smerter de flestes hjerter og i hvert fald mit.
Derfor bliver jeg nød til at spørge om, hvorfor er det så vi skal acceptere halal slagtet mad i kølediskene, i køkkenerne i offentlig regi, eller i institutioner vi støtter med kommunale skattekroner når der visiteres borgere dertil?
Nej, det skal vi på ingen måde og det må stoppes nu.

Jeg ønsker et dyreværnspoliti korps, der kan rykke ud akut når en indberetning finder sted.
Vi er forpligtet til at varetage dyrenes tarv og der skal ikke være slinger i valsen omkring dette ansvar.
Et hvert overgreb på et dyr der er i vores varetægt skal være behæftet med straf.

EU

Jeg er stærk modstander af det diktatur som EU repræsentere og modstander af, at afgive de danske demokratiske valg og lade beslutningerne ligge i hænderne på, for mig tilfældige medlemmer af EU parlamentet.
Som jeg har forstået det, er disse poster i EU parlamentet ikke blevet demokratisk besat, og kan derfor ikke have sin berettigelse i beslutning der vedrører Danmark.
Vi skal have et samarbejde med EU, som vi skal med resten af verden, men beslutningerne skal ligge i vores egne hænder så vi er herre i eget hus.

Frivillighed

Frivillighed er jo verdensklasse på mange områder.
Her er der varme hænder til at sidde som vågekoner ved syge og døende, uden stress for de pårørende, når velværdsystemet fejler.
Frivillige kan også ledsage handicappede på indkøb, til arrangementer og andet de ikke kan selv uden hjælp pga. deres handicap. 
Men vi må være skarpe på at de frivillige, ikke går ind og overtager et eventuel job.

Grænsekontrol

Der er absolut ingen tvivl i mit sind.
Vi skal gøre alt for at sikre Danmark mod ulovlig indtrængen af uvelkomne illegale indvandre, og vi skal kunne vende flygtninge ved grænsen.
Vi skal have den permanente grænsekontrol tilbage ved Danmarks grænser.
Det vil medvirke til at holde potentielle terrorister og udenlandske tiggere og kriminelle østbander ude af vores dejlige land, så vi kan styrke trygheden og sikkerheden for landets borgere.

 

Handicappede

Jeg finder det urimeligt at skære i den hjælp som kommunerne yder til de handicappede.
Det er muligt at kommunerne og landet fattes penge, men i min verden må dette aldrig have en afsmittende og besparende effekt på den hjælp der rent faktisk er behov for.
Os der kan, vi må værne om dem der ikke kan og som i langt de fleste tilfælde aldrig vil få muligheden.

Inklusion

Det er almen viden at vi mennesker for det meste befinder os bedst i selskab med ligestillede.
Inklusion i de traditionelle klasser i folkeskolen har gentagne gange været afprøvet, og jeg husker tydeligt de fatale følger det fik for en pige i min egen klasse.  
Det er mange år siden, men problematikken er den samme.
Børn med specialbehov, findes på mange forskellige niveauer.
Man kan derfor ikke bare lige inkludere disse børn, i rammer der ikke er bygget til det individuelle behov.
Det skaber, for det første, kaotiske tilstande for de berørte børn og deres familier, med stor risiko for at tilbagegang i barnets almene tilstand.  
I tillæg skaber det en del uro i klasserne, hvor der rent faktisk skal være fokus på indlæring.
Så alt i alt en loose/loose og ikke en win/win effekt.

Kollektiv trafik

Jeg er lodret imod regionens indstilling til besparelser på den kollektive trafik.
Netop det, at man nemt kan komme fra A til B i de små lokalsamfund er også med til at fremme tilflytning og øge bosætning.
Jeg har kæmpet for trinbrættet i Thorsager som nu endelig bliver en realitet.

Natur

Vi skal værne om vores natur, men det nytter ikke at vi både vil blæse og have mel i munden. Der skal være en god balance i ønsker og behov i fuld respekt for den natur der omgiver os.
Al form for investering har sin pris.
Det kan være penge, tid eller eksempelvis et stykke natur.
Men det er investeringer der skal udføres med nænsom hånd og ikke i større og vidtgående arealer, med det til tider skæmmende high teknologiske til følge.
Vi kan ikke udvikle hvis vi ikke vil investere.

Politiet

Jeg ønsker nærpolitiet tilbage i vores små lokalsamfund. Det har vi tidligere haft, og det gav en vis tryghed at vide, at ordensmagten var lige i nærheden. Og rent faktisk tog borgerne alvorligt, når man henvendte sig ved det der i dag betegnes som simpelt tyveri.
I dag kan det være noget af en opgave at få politiet til at varetage deres opgave som ordensmagt. Og det ser jeg som et udslag af den såkaldte effektivisering, der i ren tale er at betragte med besparelser og nedskæringer.
At se en betjent eller 2 gå ned gennem gaden skaber tryghed. Også hos os i de små lokalsamfund.

Psykolog hjælp

I takt med det øgede pres der er på børn og unge, som ikke efterlader meget plads til den naturlige udvikling, er der desværre en stigning af børn og unge med selvværdsproblemer.
Det er derfor ikke overraskende for mig, om end en trist udvikling, at vores unge falder som dominobrikker når virkeligheden banker på.
Eksempelvis, når velfungerende 12 tals piger pludselig ”falder” Men eksemplerne er mange.
Vi skal have fokus på den hurtige og forebyggende indsats, som vi allerede har igangsat ved sidste budgetforhandling i 2016.

Schengen samarbejdet og den frie bevægelighed

Qua mit aktive erhvervsliv inden for transportbranchen, var jeg med på sidelinjen da en stolt branche, langsomt men sikkert blev tvunget i knæ. 
Den frie bevægelighed af arbejdskraft over de indre grænser af EU, var fra en start et godt udgangspunkt.
Hensigten var at EU borgere fik lettere tilgang til at finde job inden for EU og de virksomheder i lande der havde svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft og kompetencer, fik lettere ved at få ansat de rette kompetencer, når disse ikke var at finde i egne rækker.

Det er der ingen der kan anfægte de gode hensigter i.

Men som hensigten var, blev udfaldet som bekendt desværre ikke derefter.  Skuffeselskaber af større danske vognmandsvirksomheder og andre, omgikkes det mangelfulde regelsæt og trak på EU støtten der udgjorde en unfair og ulige kamp, der ikke kunne vindes.
Så i takt med at mange danske Vognmænd kæmpede en ulige kamp imod systemet der legaliserede denne unfair konkurrence, blev køre/hviletiderne skærpede. 
Der var brug for skærpede bestemmelser, men det lovformelige regelsæt som vognmandsbranchen arbejder ud fra i dag, har været diskuteret i en uendelighed.  
Hvorom alt er, men det er mit klare indtryk, at ulovlighederne har eskaleret, og det er ikke alene vognmandsbranchen, men en hel del andre som eksempelvis hotel og restaurations branchen og håndværksbranchen.
Der er indført kædeansvar og dog må vi gentagne gange se til, at underbetalt udenlandsk arbejdskraft, arbejder og opholder sig i Danmark under kummerlige forhold. 
Dette imedens, danske arbejdsledige må stå i kullisen og se til, at jobbene forsvinder til udenlandsk arbejdstagere og i stedet have risiko for at bliver hængende fast i jobkøen.

Ældre

Ældre af i dag, har bidraget gennem et langt liv til den velfærd vi alle nyder godt af i dag. Nu hvor de er kommet til det sted i deres liv, hvor de selv har brug for hjælp og støtte i hverdagen, skal det på ingen måde være en kamp dem at få den.
Jeg vil gerne sikre de ældre en tryg og værdig hverdag, med fokus på den ældres individuelle behov.